Konkurs

Specialister på affärsjuridik

Erfarna jurister
och konkursförvaltare

Erfarna advokater med affärsjuridik som specialitet

Välkommen till 7WISE Advokatbyrå. Våra advokater har lång erfarenhet av affärsjuridik och tar ofta fall som rör konkurs och annan obeståndsjuridik. Flera av våra advokater förordnas regelbundet som konkursförvaltare av domstolar och vi tar även uppdrag som rekonstruktör och likvidator.

Dessutom kan ni vi ge våra klienter löpande rådgivning i frågor som gäller konkurs och andra obeståndsrättsliga frågor. Vid en första kontakt med någon av våra specialister på dessa frågor så tar vi fram en plan om vidare åtgärder.

Komplett utbud för konkurs- och obeståndsfrågor

Vi har ett komplett utbud för olika obeståndssituationer där vi även hanterar företagsrekonstruktioner, likvidationer och ackord. Vi kan fungera som stöd eller vara konkursförvaltare åt en skuldsatt firma eller privatperson som har hamnat i ekonomiska svårigheter. Men vi kan också ta uppdrag som rådgivare till borgenärer, banker, leverantörer och andra som har behov av att bevaka företag som har hamnat i betalningssvårigheter.

Våra konkursförvaltare har lång och gedigen erfarenhet inom konkursförvaltning och annan obeståndsrätt. Vi kan biträda er vid bevakning av fordringar och ge rådgivning i andra frågor som kan hänföras till konkurs och likvidations- och rekonstruktionsförfaranden.

Vi tar även uppdrag inom en rad olika juridiska områden, främst affärsjuridik. Mer om våra övriga tjänster kan du läsa här.

Obestånd krävs för att försättas i konkurs

Konkurs innebär att en gäldenär (kan vara både en privatperson och ett företag) som är på obestånd får sina tillgångar omhändertagna. Tillgångarna används för att så långt som möjligt betala de skulder som gäldenären dragit på sig och inte kan betala.

För att en gäldenär ska kunna försättas i konkurs krävs det att man har hamnat på obestånd. Med detta menas att gäldenärens tillgångar inte är tillräckliga för att skulderna ska kunna betalas av innan de förfaller till betalning.

Men det räcker inte att ett företag eller en privatperson har tillfälliga ekonomiska besvär och inte kan betala räkningar för att det ska bli aktuellt med konkurs. För att det ska gå så långt så måste gäldenären under en långre period ha saknat möjlighet att betala skulder till sina fordringsägare. Det rättsliga förfarandet vid konkurser styrs av de regler som finns i konkurslagen.

advokater

Tingsrätten tar konkursbeslutet

Beslut om att en gäldenär ska försättas i konkurs tas av tingsrätten. Konkursfall tas upp antingen på ansökan från gäldenären eller från en eller flera av borgenärerna. Borgenären är personen eller företag som gäldenären har skulder till. 

Är det gäldenären själv som ansöker om konkurs så godtas ansökan oftast av rätten. Om det är en borgenär som ansöker om att exempelvis ett företag ska gå i konkurs så finns det tre förutsättningar varav minst en måste uppfyllas. 

Här är dessa tre förutsättningar i korthet:

  • Den första är att det har slagits fast att gäldenären har saknat tillgångar vid en utmätning som ska ha skett inom de sex senaste månaderna före konkursansökan.
  • För det andra förutsätts gäldenären vara på obestånd om denne berättat att denne ställer in sina betalningar av skulder till borgenärerna.
  • För det tredje så förutsätter rätten att gäldenären är på obestånd om denne är bokföringsskyldig och fått en betalningsuppmaning att betala en förfallen skuld inom en vecka och betalning inte har skett.

 

Konkursboet tar över gäldenärens tillgångar

När tingsrätten berättar att en gäldenär ska sättas i konkurs så utses en konkursförvaltare. När detta sker så utgörs alla gäldenärens tillgångar och skulder av ett så kallat konkursbo. Då har den skuldsatta företagaren ingen rätt att själv bestämma över sina tillgångar. Gäldenären kan alltså varken betala befintliga skulder eller skuldsätta sig ytterligare.

Vad är då konkursförvaltarens roll? Jo, det svåra uppdraget som hamnar på dennes lott är att reda ut gäldenärens ekonomiska situation. Hur stora skulder har gäldenären? Vilka av borgenärerna ska prioriteras när fordringar ska betalas tillbaka?

Här är några av de uppgifter som ingår när vi får ett uppdrag som förvaltare av en konkurs:

  • Vi tar hand om konkursboet (gäldenärens egendom)
  • Upprättar en bouppteckning, en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder.
  • Vi närvarar vid edgångssammanträdet i tingsrätten
  • Upprättar en förvaltarberättelse, där orsakerna till konkursen ska redogöras för
  • Säljer tillgångarna och arbetar för att få in pengar till konkursboet
  • Betalar ut boets behållning till borgenärerna.

 

Alla borgenärer har samma rättigheter

Huvudregeln vid en konkurs är att alla borgenärer har samma rättigheter att få sina skulder betalda. Men man behöver ofta göra avsteg från detta. När man prioriterar vilka borgenärer som ska få sina skulder betalade så följer man de lagar som reglerar detta. 

När ett företag har hamnat i ett så svårt läge att det försätts i konkurs så är skulderna vanligen så stora att det är omöjligt att alla borgenärer ska få tillbaka de pengar de ligger ute med. Om det är en privatperson som går i konkurs så blir de skulder som inte betalas kvar. Är det en juridisk person (det vill säga ett företag) som gått i konkurs så upplöses företaget i regel. Detta innebär att borgenärerna inte längre kan få tillbaka sina fordringar.

Olika regler för privatpersoner och företag

Det som vi har berättat ovan är generella regler som gäller för både företagare och privatpersoner. Nedan redogör vi för de skillnader som finns mellan en företagskonkurs och en konkurs som drabbar en privatperson.

Ett företag (juridisk person) som försatts i konkurs får som vi redan berättat inte längre bestämma över sina ekonomiska tillgångar. Tillgångar och skulder ingår då istället i konkursboet som drivs av konkursförvaltaren.

I vissa fall kan det vara en fördel för borgenärerna om företaget fortsätter drivas en tid även efter konkursbeslutet. Men då är det konkursförvaltaren som driver företaget och inte den tidigare företagsledningen.

Annorlunda regelverk för privatpersoner

När en privatperson går i konkurs ser regelverket annorlunda ut än när det handlar om företag. Konkursboet tar inte den privata gäldenärens alla tillgångar, det finns undantag enligt de så kallade benificiereglerna.

Detta regelverk ger gäldenären rätten att behålla viss egendom som personen och dennes familj behöver för personligt bruk. Det kan handla om kläder, vissa möbler och föremål med affektionsvärde, som exempelvis vigselringar, gamla ärvda smycken och medaljer.

Den konkursdrabbade gäldenären har givetvis även rätt att ha någonstans att bo. Men anses bostaden vara för dyr, eller om den skulle kunna säljas och leda till att delar av skulderna kan betalas så får bostaden säljas.

Gäldenären får inte behålla egendom med högt värde

En övergripande regel är att gäldenären inte får ha kvar egendom med högt värde. Dessutom kan det vara värt att tillägga att gäldenären har rätt till innestående arbetsinkomst och även sådan som tillkommit efter konkursen. Detta gäller dock inte om beloppet överstiger existensminimum. När en konkurs är avslutad så finns dock ansvaret för skulderna kvar hos gäldenären. Läs mer om konkursförvaltning. 

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp av en kompetent konkursförvaltare eller rådgivare i frågor som rör konkurs.

 

Erfarna konkursförvaltare och juridiska rådgivare.