Konkursförvaltning | Stöd från kunniga jurister och ekonomer

Vidare information om konkursförvaltning

Alla har hört talas om begreppet konkurs, men det är långt ifrån alla som vet vad det verkligen 
innebär. Här berättar vi översiktligt om vad som egentligen händer i en konkurs.

Privatpersoner och juridiska personer (bolag, föreningar, banker med mera) kan försättas i konkurs. 
Stat, kommuner och myndigheter kan dock inte försättas i konkurs.

Endast domstolar kan besluta om konkurs. Ett konkursförfarande inleds alltid med en ansökan där 
den som har en skuld, gäldenären, begärs i konkurs. Ansökan kan komma både från gäldenären själv 
eller från en borgenär, det vill säga den som har ett krav på betalning på gäldenären. Även staten kan ha en sådan fordran och ansöka om att en gäldenär ska försättas i konkurs. Ansökan om konkurs görs i tingsrätten i den kommun där gäldenären är folkbokförd (privatperson) eller har sitt säte (företag).

konkurs

Vad händer under konkursen?

När en domstol beslutar om en konkurs omhändertas alla gäldenärens tillgångar av konkursboet och gäldenären förlorar rätten att förfoga över sin egendom. I samband med konkursbeslutet så utser 
rätten även en konkursförvaltare. Denna person är nästan alltid en advokat med specifika kvalifikationer för konkursförvaltning. Förvaltaren bestämmer och ansvarar för vad som ska hända med tillgångarna som ska finnas i konkursboet.

Det grundläggande syftet med en konkurs är att under ordnade former se till att alla borgenärer får betalt – så långt det är möjligt. Konkursförvaltarens uppdrag är att vidta de åtgärder som behövs för att avveckla konkursboet – med borgenärernas bästa för ögonen.

Normalt innebär detta att egendomen som finns i konkursboet ska säljas och fordringar drivas in, så snabbt som möjligt. Dessutom är det viktigt att slå fast vilka skulder gäldenären hade vid tiden för konkursbeslutet.

Hur avslutas en konkurs?

När konkursboets egendom och fordringar har omvandlats till pengar och det står klart vilka skulder gäldenären hade kan konkursen avslutas. Innan borgenärerna får betalt så måste dock kostnaden för konkursen betalas. Där ingår bland annat konkursförvaltarens arvode samt vissa kostnader som ska <brtäcka myndigheternas administration.

Hur fördelas pengarna i konkursboet?

Konkursboets pengar ska fördelas mellan borgenärerna. Grundregeln är att alla borgenärer får betalt i proportion till hur stor deras skuld är. Vissa borgenärer kan dock få företräde till betalning, så kallad förmånsrätt. I vissa fall kan detta leda till att vissa borgenärer inte får några pengar alls ur konkursboet.

Hur konkursboets pengar ska fördelas bestäms i ett utdelningsförslag som upprättas av förvaltaren och fastställs av domstolen.

Konkursen anses avslutad när den är avskriven eller utdelningsförslaget är fastställt. Är gäldenären någon form av bolag så upplöses det efter konkursen.

Konkurser kan ta allt från ett halvår till flera år att avsluta, helt beroende på hur komplicerad och krävande den är

Erfarna juridiska rådgivare.