Erfarna jurister
inom konkurs och obeståndsrätt

Fri rådgivning inom ärenden som rör konkurs

Erfarna jurister
inom konkurs och obeståndsrätt

Fri rådgivning inom ärenden som rör konkurs

Konkurs - juridisk expertis, förvaltning, rådgivning & rekonstruktion

Vi har lång erfarenhet av affärsjuridik och tar oss an uppdrag som rör obeståndsjuridik. Vi hjälper företag vid företagsrekonstruktioner och förberedelser inför konkurs – bland annat genom att erbjuda skydd och stöd för styrelse och ägare vid företag som riskerar att försättas i konkurs.

Dessutom kan vi ge våra klienter löpande rådgivning i frågor som gäller konkurs, konkursansökan och andra obeståndsrättsliga frågor. Vid en första kontakt med någon av våra specialister tar vi fram en plan om vidare åtgärder och ser vilka alternativ som finns att välja mellan. 

Kontakta oss via formuläret här på sidan så bokar vi in ett första möte. 

Jurister och ekonomer med bred kompetens inom obestånd

Vi har ett komplett tjänsteutbud för olika obeståndssituationer där vi även hanterar företagsrekonstruktioner, likvidationer och ackord. 

Vi kan fungera som stöd åt större företag, enskild firma eller privatpersoner som har hamnat i ekonomiska svårigheter. Vi kan också ta uppdrag som rådgivare till styrelser, borgenärer, banker, leverantörer och andra som har behov av att bevaka företag som har hamnat i betalningssvårigheter.

Vi kan biträda er vid bevakning av fordringar och ge rådgivning i andra frågor som kan hänföras till konkurs och likvidation såsom exempelvis skuldsanering, personlig konkurs och lönegaranti.

affärsman som driver företag går i konkurs

Obestånd krävs för att försättas i konkurs

Konkurs innebär att en gäldenär (kan vara både en privatperson och ett företag) som är på obestånd får sina tillgångar omhändertagna. Tillgångarna används för att så långt som möjligt betala de skulder som gäldenären dragit på sig och inte kan betala.

För att en gäldenär ska kunna försättas i konkurs krävs det att man har hamnat på obestånd. Med detta menas att gäldenärens tillgångar inte är tillräckliga för att skulderna ska kunna betalas av innan de förfaller till betalning.

Men det räcker inte att ett företag eller en privatperson har tillfälliga ekonomiska besvär och inte kan betala räkningar för att det ska bli aktuellt med konkurs. För att det ska gå så långt så måste gäldenären under en längre period ha saknat möjlighet att betala skulder till sina fordringsägare. Det rättsliga förfarandet vid konkurser styrs av de regler som finns i konkurslagen. 

jurister som arbetar med konkurs

Tingsrätten tar konkursbeslutet

Beslut om att en gäldenär ska försättas i konkurs tas av tingsrätten. Konkursfall tas upp antingen på ansökan från gäldenären eller från en eller flera av borgenärerna. Borgenären är personen eller företag som gäldenären har skulder till.

Är det gäldenären själv som ansöker om konkurs så godtas ansökan oftast av rätten. Om det är en borgenär som ansöker om att exempelvis ett företag ska gå i konkurs så finns det tre förutsättningar varav minst en måste uppfyllas. 

Här är dessa tre förutsättningar i korthet:

  • Den första är att det har slagits fast att gäldenären har saknat tillgångar vid en utmätning som ska ha skett inom de sex senaste månaderna före konkursansökan.

  • För det andra förutsätts gäldenären vara på obestånd om denne berättat att denne ställer in sina betalningar av skulder till borgenärerna.

  • För det tredje så förutsätter rätten att gäldenären är på obestånd om denne är bokföringsskyldig och fått en betalningsuppmaning att betala en förfallen skuld inom en vecka och betalning inte har skett.

 

Konkursboet tar över gäldenärens tillgångar

När tingsrätten berättar att en gäldenär ska sättas i konkurs så utses en konkursförvaltare. När detta sker så utgörs alla gäldenärens tillgångar och skulder av ett så kallat konkursbo. Då har den skuldsatta företagaren ingen rätt att själv bestämma över sina tillgångar. Gäldenären kan alltså varken betala befintliga skulder eller skuldsätta sig ytterligare.

Vad är då konkursförvaltarens roll? Jo, det svåra uppdraget som hamnar på dennes lott är att reda ut 
gäldenärens ekonomiska situation. Hur stora skulder har gäldenären? Vilka av borgenärerna ska 
prioriteras när fordringar ska betalas tillbaka?

Här är några av de uppgifter som ingår för en konkursförvaltare:

  • Tar hand om konkursboet (gäldenärens egendom)

  • Upprättar en bouppteckning, en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder.

  • Närvarar vid edgångssammanträdet i tingsrätten

  • Upprättar en förvaltarberättelse, där orsakerna till konkursen ska redogöras för

  • Säljer tillgångarna och arbetar för att få in pengar till konkursboet

  • Betalar ut boets behållning till borgenärerna.

 

Alla borgenärer har samma rättigheter

Huvudregeln vid en konkurs är att alla borgenärer har samma rättigheter att få sina skulder betalda. Men man behöver ofta göra avsteg från detta. När man prioriterar vilka borgenärer som ska få sina skulder betalade så följer man de lagar som reglerar detta.

När ett företag har hamnat i ett så svårt läge att det försätts i konkurs så är skulderna vanligen så stora att det är omöjligt att alla borgenärer ska få tillbaka de pengar de ligger ute med. Om det är en 
privatperson som går i konkurs så blir de skulder som inte betalas kvar. Är det en juridisk person (det 
vill säga ett företag) som gått i konkurs så upplöses företaget i regel. Detta innebär att borgenärerna inte längre kan få tillbaka sina fordringar. 

Olika regler för privatpersoner och företag

Det som vi har berättat ovan är generella regler som gäller för både företagare och privatpersoner. Nedan redogör vi för de skillnader som finns mellan en företagskonkurs och en konkurs som drabbar en privatperson.

Ett företag (juridisk person) som försatts i konkurs får som vi redan berättat inte längre bestämma över sina ekonomiska tillgångar. Tillgångar och skulder ingår då istället i konkursboet som drivs av konkursförvaltaren.

I vissa fall kan det vara en fördel för borgenärerna om företaget fortsätter drivas en tid även efter konkursbeslutet. Men då är det konkursförvaltaren som driver företaget och inte den tidigare företagsledningen.

Personlig konkurs - annorlunda regelverk för privatpersoner

När en privatperson går i konkurs ser regelverket annorlunda ut än när det handlar om företag. Konkursboet tar inte den privata gäldenärens alla tillgångar, det finns undantag enligt de så kallade benificiereglerna.

Detta regelverk ger gäldenären rätten att behålla viss egendom som personen och dennes familj behöver för personligt bruk. Det kan handla om kläder, vissa möbler och föremål med affektionsvärde, som exempelvis vigselringar, gamla ärvda smycken och medaljer.

Den konkursdrabbade gäldenären har givetvis även rätt att ha någonstans att bo. Men anses bostaden vara för dyr, eller om den skulle kunna säljas och leda till att delar av skulderna kan betalas så får bostaden säljas.

Gäldenären får inte behålla egendom med högt värde

En övergripande regel är att gäldenären inte får ha kvar egendom med högt värde. Dessutom kan det vara värt att tillägga att gäldenären har rätt till innestående arbetsinkomst och även sådan som tillkommit efter konkursen. Detta gäller dock inte om beloppet överstiger existensminimum. När en konkurs är avslutad så finns dock ansvaret för skulderna kvar hos gäldenären. Läs mer om konkursförvaltning. 

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp av en kompetent rådgivare i frågor som rör konkurs. 

Artiklar och mer utförlig information om konkurs

Här samlar vi nyheter och informationstexter om konkurs och andra ämnen inom affärsjuridiken.

RSS

Byta från enskild firma till aktiebolag

20 Dec 2022

Finns det några fördelar med att byta från enskild firma till ett aktiebolag, hur gör man bytet och vad krävs det för ekonomiska resurser för att ändra bolagsform? Många enskilda firmor byter efter tid bolagsform och förvandlas till aktiebolag. Det är ofta en bra idé och vi tänkte förklara varför. Det finns för- och nackdelar [...]


Åtgärder vid risk för konkurs - undvik obestånd

8 Aug 2022

Det startas många företag i Sverige varje år men dessvärre går de flesta i konkurs ganska snabbt. Här går vi igenom åtgärder vid risk för konkurs – undvik obestånd. Viktiga råd för nya företagare Något man ska tänka på som företagare är att bygga en buffert i sitt bolag. Även om man kommer igång bra [...]


Stöd till företag på landsbygden – så fungerar det

20 Jun 2022

Företagande på landsbygden är alltid en het potatis. För att hela landet ska leva krävs det att det finns fungerande, framgångsrika företag – både för att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter till kommuner. För att gynna företagsamheten utanför storstadsområdena finns det en rad bidrag och stöd som företagare kan ta del av för att få verksamheten [...]


Betala lön i enskild firma

19 Apr 2022

När du har enskild firma kan du inte betala ut lön till dig själv. Uttag som du gör skall bokföras som kapitaluttag. Du kan inte anställa din partner, dina barn eller en ungdom under 16 år. Den anställde och du kan själv komma överens om vilken lön som skall betalas ut om du inte bunden [...]


Vad händer då en friskola går i konkurs?

15 Mar 2022

Debatten har understundom varit ganska hätsk gällande friskolornas vara eller icke vara. Om vi bortser från politik och ideologier så finns det en tydlig skillnad mellan en skola som drivs i kommunal regi och en som drivs privat: den senare kan gå i konkurs. En skola kan idag drivas privat och precis som vilket företag [...]


Pensionssparande i enskild firma – regler, förslag och alternativ

28 Feb 2022

Det finns för- och nackdelar med att vara anställd kontra att ha en egen firma. Där man som enskild företagare på egen hand sitter i förarsätet och stakar ut riktningen för verksamheten så har man inte alls samma frihet som anställd. Å andra sidan så innebär livet som anställd att man också har samma lön [...]


Hur länge måste jag spara bokföringen för enskild firma?

17 Jan 2022

Bokföring innebär att man klassificerar, sparar och kortar ner de finansiella transaktionerna som sker i ett företag för att på så sätt få förståelse för ekonomin i det företaget. När man har bra koll på sin bokföring vet man vilka pengar man har att röra sig med och kan på så sätt göra bra och [...]


Vad händer med tjänstepensionen vid konkurs?

29 Nov 2021

Det kan vara bra att veta att alla inte erhåller tjänstepension automatiskt för att de är anställda. Om arbetsgivaren inte tecknat något kollektivavtal så har de ingen skyldighet att betala in tjänstepension. Om din arbetsgivare betalar in tjänstepension och du förlorar jobbet eller företaget som du är anställd vid går i konkurs så fortsätter den [...]


Så påverkar New York-börsen svensk ekonomi

1 Nov 2021

Global ekonomi påverkar svenska hushåll Vissa vill göra gällande att svensk ekonomi är ett helt separat och inte alls påverkas av hur resten av världen ser ut och där exempelvis börsen i New York inte alls påverkar svenskt folk i gemen. Tror man detta så är man ute på djupt vatten. Faktum är att vi [...]


 

 

Erfarna juridiska rådgivare.