Erfarna jurister
inom konkurs och obeståndsrätt

Fri rådgivning inom ärenden som rör konkurs

Erfarna jurister
inom konkurs och obeståndsrätt

Fri rådgivning inom ärenden som rör konkurs

Konkurs - juridisk expertis, förvaltning, rådgivning & rekonstruktion

Vi har lång erfarenhet av affärsjuridik och tar oss an uppdrag som rör obeståndsjuridik. Vi hjälper företag vid företagsrekonstruktioner och förberedelser inför konkurs – bland annat genom att erbjuda skydd och stöd för styrelse och ägare vid företag som riskerar att försättas i konkurs.

Dessutom kan vi ge våra klienter löpande rådgivning i frågor som gäller konkurs, konkursansökan och andra obeståndsrättsliga frågor. Vid en första kontakt med någon av våra specialister tar vi fram en plan om vidare åtgärder och ser vilka alternativ som finns att välja mellan. 

Kontakta oss via formuläret här på sidan så bokar vi in ett första möte. 

Jurister och ekonomer med bred kompetens inom obestånd

Vi har ett komplett tjänsteutbud för olika obeståndssituationer där vi även hanterar företagsrekonstruktioner, likvidationer och ackord. 

Vi kan fungera som stöd åt större företag, enskild firma eller privatpersoner som har hamnat i ekonomiska svårigheter. Vi kan också ta uppdrag som rådgivare till styrelser, borgenärer, banker, leverantörer och andra som har behov av att bevaka företag som har hamnat i betalningssvårigheter.

Vi kan biträda er vid bevakning av fordringar och ge rådgivning i andra frågor som kan hänföras till konkurs och likvidation såsom exempelvis skuldsanering, personlig konkurs och lönegaranti.

affärsman som driver företag går i konkurs

Obestånd krävs för att försättas i konkurs

Konkurs innebär att en gäldenär (kan vara både en privatperson och ett företag) som är på obestånd får sina tillgångar omhändertagna. Tillgångarna används för att så långt som möjligt betala de skulder som gäldenären dragit på sig och inte kan betala.

För att en gäldenär ska kunna försättas i konkurs krävs det att man har hamnat på obestånd. Med detta menas att gäldenärens tillgångar inte är tillräckliga för att skulderna ska kunna betalas av innan de förfaller till betalning.

Men det räcker inte att ett företag eller en privatperson har tillfälliga ekonomiska besvär och inte kan betala räkningar för att det ska bli aktuellt med konkurs. För att det ska gå så långt så måste gäldenären under en längre period ha saknat möjlighet att betala skulder till sina fordringsägare. Det rättsliga förfarandet vid konkurser styrs av de regler som finns i konkurslagen. 

jurister som arbetar med konkurs

Tingsrätten tar konkursbeslutet

Beslut om att en gäldenär ska försättas i konkurs tas av tingsrätten. Konkursfall tas upp antingen på ansökan från gäldenären eller från en eller flera av borgenärerna. Borgenären är personen eller företag som gäldenären har skulder till.

Är det gäldenären själv som ansöker om konkurs så godtas ansökan oftast av rätten. Om det är en borgenär som ansöker om att exempelvis ett företag ska gå i konkurs så finns det tre förutsättningar varav minst en måste uppfyllas. 

Här är dessa tre förutsättningar i korthet:

  • Den första är att det har slagits fast att gäldenären har saknat tillgångar vid en utmätning som ska ha skett inom de sex senaste månaderna före konkursansökan.

  • För det andra förutsätts gäldenären vara på obestånd om denne berättat att denne ställer in sina betalningar av skulder till borgenärerna.

  • För det tredje så förutsätter rätten att gäldenären är på obestånd om denne är bokföringsskyldig och fått en betalningsuppmaning att betala en förfallen skuld inom en vecka och betalning inte har skett.

 

Konkursboet tar över gäldenärens tillgångar

När tingsrätten berättar att en gäldenär ska sättas i konkurs så utses en konkursförvaltare. När detta sker så utgörs alla gäldenärens tillgångar och skulder av ett så kallat konkursbo. Då har den skuldsatta företagaren ingen rätt att själv bestämma över sina tillgångar. Gäldenären kan alltså varken betala befintliga skulder eller skuldsätta sig ytterligare.

Vad är då konkursförvaltarens roll? Jo, det svåra uppdraget som hamnar på dennes lott är att reda ut 
gäldenärens ekonomiska situation. Hur stora skulder har gäldenären? Vilka av borgenärerna ska 
prioriteras när fordringar ska betalas tillbaka?

Här är några av de uppgifter som ingår för en konkursförvaltare:

  • Tar hand om konkursboet (gäldenärens egendom)

  • Upprättar en bouppteckning, en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder.

  • Närvarar vid edgångssammanträdet i tingsrätten

  • Upprättar en förvaltarberättelse, där orsakerna till konkursen ska redogöras för

  • Säljer tillgångarna och arbetar för att få in pengar till konkursboet

  • Betalar ut boets behållning till borgenärerna.

 

Alla borgenärer har samma rättigheter

Huvudregeln vid en konkurs är att alla borgenärer har samma rättigheter att få sina skulder betalda. Men man behöver ofta göra avsteg från detta. När man prioriterar vilka borgenärer som ska få sina skulder betalade så följer man de lagar som reglerar detta.

När ett företag har hamnat i ett så svårt läge att det försätts i konkurs så är skulderna vanligen så stora att det är omöjligt att alla borgenärer ska få tillbaka de pengar de ligger ute med. Om det är en 
privatperson som går i konkurs så blir de skulder som inte betalas kvar. Är det en juridisk person (det 
vill säga ett företag) som gått i konkurs så upplöses företaget i regel. Detta innebär att borgenärerna inte längre kan få tillbaka sina fordringar. 

Olika regler för privatpersoner och företag

Det som vi har berättat ovan är generella regler som gäller för både företagare och privatpersoner. Nedan redogör vi för de skillnader som finns mellan en företagskonkurs och en konkurs som drabbar en privatperson.

Ett företag (juridisk person) som försatts i konkurs får som vi redan berättat inte längre bestämma över sina ekonomiska tillgångar. Tillgångar och skulder ingår då istället i konkursboet som drivs av konkursförvaltaren.

I vissa fall kan det vara en fördel för borgenärerna om företaget fortsätter drivas en tid även efter konkursbeslutet. Men då är det konkursförvaltaren som driver företaget och inte den tidigare företagsledningen.

Personlig konkurs - annorlunda regelverk för privatpersoner

När en privatperson går i konkurs ser regelverket annorlunda ut än när det handlar om företag. Konkursboet tar inte den privata gäldenärens alla tillgångar, det finns undantag enligt de så kallade benificiereglerna.

Detta regelverk ger gäldenären rätten att behålla viss egendom som personen och dennes familj behöver för personligt bruk. Det kan handla om kläder, vissa möbler och föremål med affektionsvärde, som exempelvis vigselringar, gamla ärvda smycken och medaljer.

Den konkursdrabbade gäldenären har givetvis även rätt att ha någonstans att bo. Men anses bostaden vara för dyr, eller om den skulle kunna säljas och leda till att delar av skulderna kan betalas så får bostaden säljas.

Gäldenären får inte behålla egendom med högt värde

En övergripande regel är att gäldenären inte får ha kvar egendom med högt värde. Dessutom kan det vara värt att tillägga att gäldenären har rätt till innestående arbetsinkomst och även sådan som tillkommit efter konkursen. Detta gäller dock inte om beloppet överstiger existensminimum. När en konkurs är avslutad så finns dock ansvaret för skulderna kvar hos gäldenären. Läs mer om konkursförvaltning. 

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp av en kompetent rådgivare i frågor som rör konkurs. 

Artiklar och mer utförlig information om konkurs

Här samlar vi nyheter och informationstexter om konkurs och andra ämnen inom affärsjuridiken.

Sida 2

RSS

Regler för lagstadgad semester

14 Sep 2021

Vilka regler för lagstadgad semester finns egentligen och vad ska man som anställd - och företagare - tänka på? I Sverige finns en hel del att tänka på då det kommer till semester och rätten att ha ledigt. I enlighet med semesterlagen har man som anställd rätt att ta ut fem veckors semester per semesterår. [...]


Kan en ekonomisk förening gå i konkurs?

21 Jul 2021

Ekonomisk förening är en företagsform med medlemmarna i centrum. Det är de som driver den ekonomiska verksamheten och drar nytta av den. Den bildas genom att tre eller flera fysiska eller juridiska medlemmar blir icke investerande medlemmar, antar föreningens stadgar och väljer styrelse och minst en revisor. En ekonomisk förening kan upplösas på flera olika [...]


Skillnaden mellan kommanditbolag och handelsbolag

15 Jun 2021

Vilken är skillnaden mellan kommanditbolag och handelsbolag? Att driva ett bolag kan göras genom många olika former. Man kan starta upp en verksamhet som enskild firma, som handelsbolag, som aktiebolag eller som kommanditbolag. Kommanditbolag och Handelsbolag påminner mycket om varandra, men det finns också avgörande skillnader. Vilken form som man väljer att starta ett bolag [...]


Delning av aktiebolag – så fungerar det

3 May 2021

Delning av aktiebolag – även kallat fission – är ett av många sätt att strukturera om ett aktiebolag. Fission betyder klyvning eller delning. Rent skattemässigt är fission är delning av en juridisk person. Regler för detta har funnits länge men först 2016 skapades civilrättsliga regler för delning av aktiebolag. Tillgångar och skulder tas över Men [...]


Så påverkar näthandeln småbutiker i Stockholm

25 Feb 2021

Så påverkar näthandeln småbutiker i Stockholm. Över hela Sverige hör man talas om butiksdöden. Mindre butiker går omkull som en följd av att vi handlar mer online och för mindre städer så innebär detta att lokaler blir tomma och att centrumen tappar livskraft. Ett problem och ett dilemma. Dilemmat ligger i att man som kund [...]


Regler gällande korttidspermittering

20 Jan 2021

Vad innebär egentligen en korttidspermittering och hur ser regelverket ut? Detta ska vi i korta drag gå igenom hör. Regler för korttidspermittering En korttidspermittering, eller korttidsarbete som det också kallas, innebär att den anställde blir arbetsbefriad med lön under delar av sin arbetstid. Dr olika nivåerna är 20, 40, 60 eller 80 procent av den [...]


Hur länge syns betalningsanmärkningar?

23 Nov 2020

Att få en betalningsanmärkning är jobbigt, och kan leda till många svårigheter i kontakt med banker, arbetsgivare och kreditgivare. Vanligtvis tas de bort efter fem år. Vad är en betalningsanmärkning och hur länge räcker den? En betalningsanmärkning ses som ett tecken på att du har en dålig betalningsförmåga, alternativt dålig betalningsvilja, vilket gör att många [...]


Starta nytt företag innan konkurs

14 Oct 2020

Kan man starta nytt företag innan konkurs? I samband med en konkurs så finns det en möjlighet att starta ett nytt aktiebolag. Det förutsätter dock att man inte är satt i personlig konkurs eller att man har fått ett näringsförbud. En personlig konkurs - vid enskilt bolag - innebär alltid ett näringsförbud. En konkurs av [...]


Vad gör en konkursförvaltare?

10 Mar 2020

När ett företag hamnar på obestånd kan det försättas i konkurs. Då kommer företaget bli tilldelat en konkursförvaltare. Frågan som ska besvara här är, vad gör en konkursförvaltare? Det här innebär en konkurs Vi måste börja med att ställa oss frågan vad en konkurs är för något. Om ett företag har svårt att betala sina [...]


 

 

Erfarna juridiska rådgivare.