Kan en ekonomisk förening gå i konkurs?

Ekonomisk förening är en företagsform med medlemmarna i centrum. Det är de som driver den ekonomiska verksamheten och drar nytta av den. Den bildas genom att tre eller flera fysiska eller juridiska medlemmar blir icke investerande medlemmar, antar föreningens stadgar och väljer styrelse och minst en revisor.

En ekonomisk förening kan upplösas på flera olika sätt: genom likvidation, förenklad avveckling, fusion och konkurs. Om en ekonomisk förening inte anmält någon ändring på tio år till Bolagsverket och har upphört så kan den tas bort från Bolagsverkets register, och då anses löst.

Här ska vi i första hand prata om konkurs.

Inga pengar betalas ut till medlemmarna 

Svaret på rubrikfrågan är alltså ja – en ekonomisk förening kan gå i konkurs. När en ekonomisk förening gått i konkurs betalas i regel inga pengar ut till medlemmarna och föreningen betraktas som upplöst när konkursen är avslutad. Om konkursen avslutad med ett överskott för föreningen ska den träda i likvidation. Detta betyder att medel kan utskiftas till medlemmarna när likvidationen genomförs.

En ekonomisk förening går i konkurs när den inte kan betala sina skulder. Konkursförvaltaren tar du hand om föreningens tillgångar. Dessa används för att i så hög grad som möjligt betala av föreningens skulder. Beslut om konkurs fattas av tingsrätten, som också utser vem som ska agera som konkursförvaltare. Det är förvaltaren som tar hand om föreningens tillgångar och skulder under perioden då konkursen genomförs. Det är även konkursförvaltaren som bestämmer om föreningens verksamhet ska drivas vidare eller om föreningens egendomar ska säljas direkt.

Konkursen registreras hos Bolagsverket

När tingsrätten har fattat beslut om konkurs så skickas en underrättelse till Bolagsverket där konkursen registreras. Efter detta får man inte ändra några uppgifter om föreningen, som exempelvis namnet.

När Skatteverket har fått information från tingsrätten om konkursen så avregistreras föreningen och den behöver då inte längre betala F-skatt, moms och den är heller inte längre en arbetsgivare.

Företrädare kan bli personligt ansvariga

En företrädare för en förening kan bli personligt ansvarig för att betalat föreningens skatter och avgifter. Detta kallas företrädaransvar. Dessa företrädare är ofta personer som sitter i styrelsen. Men det kan även handla om andra personer med inflytande i föreningen.

Om en företrädare för en ekonomisk förening har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt kan denne få ett personligt betalningsansvar. För att detta ska undvikas gäller det att ansöka om konkurs i god tid. Men har du vidtagit rätt åtgärder så för att få till stånd en samlad avveckling så anses du inte vara grovt oaktsam. Att ansöka om konkurs kan anses vara en sådan åtgärd.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
21 Jul 2021