Exekutiv auktion - Så fungerar det

En exekutiv auktion innebär att en myndighet genom offentlig auktion avyttrar egendom som utmätts eller som ingår i en konkurs.

“En exekutiv auktion går ut på att betala så mycket av gäldenärens skulder som möjligt”

Det finns tre huvudparter i en exekutiv auktion. Den ena är gäldenären, den som har obetalda skulder. Den andra är borgenären, den som vill få betalt av gäldenären och den tredje är köparen. Vid en konkurs kan det självklart finnas flera borgenärer som har intresse av att få in pengar från gäldenären.

Förenklat kan man säga att en exekutiv auktion är statens (Kronofogdens) sätt att (bland annat) se till att den som gått i konkurs kan betala så stor del av sina skulder som möjligt. Efter försäljning genom exekutiv auktion fördelas pengarna mellan borgenärerna, vilket innebär att de som väntar på att få betalt erhåller delar av, eller den totala summan pengar de är berättigade till.

Innan pengarna kan fördelas mellan borgenärerna ska dock själva konkursen betalas. I den kostnaden räknas myndigheternas administrationskostnader in samt arvode till konkursförvaltaren, den rollen kan du läsa mer om längre ner.

Kronofogdens roll vid auktion

Om du är borgenär kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att få betalt. Kronofogden har till uppgift att utreda vilka tillgångar gäldenären har samt om och hur gäldenären kan betala sina skulder.

exekutiv auktion villa

Sedan är det dags att ta ställning till vilken egendom som är av värde och kan utmätas (det finns också egendom som är utmätningsfri).

För ett företag kan egendom av ekonomiskt värde till exempel handla om lokaler, lager och varor. För en privatperson kan det handla om fastigheter, fordon, möbler, tavlor, smycken med mera. Som privatperson har man dock rätt att behålla viss egendom som är behövliga i vardagen till ett skäligt värde, såsom exempelvis kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens personliga bruk eller möbler i den mån dessa är nödvändiga för hemmet. Det bör tilläggas att det vid prövningen av vilka egendomar som kan undandras utmätning tas hänsyn till huruvida gäldenären har en familj samt vad familjen brukar eller behöver.

När de här delarna är utredda säljer Kronofogden egendomen, genom auktion eller genom anbud. Det kallas exekutiv försäljning och väljer myndigheten att sälja genom just auktion blir det alltså en exekutiv auktion.

Juridisk hjälp för olika parter

Det är inte alltid lätt att förstå juridiken kring det hela, därför kan det vara klokt att anlita juridisk hjälp för att få klarhet i just din specifika situation.

Det kan till exempel behövas när ett par i skilsmässa drabbas av en konkurs inom familjen, när det finns flera delägare i ett företag som dragit på sig allt för stora skulder eller när en bostadsrättsförening vill sälja en bostadsrätt då innehavaren misskött sig och förlorat sin rätt att förvalta bostaden.

Det är bara en bostadsrättsförening som kan ansöka om tvångsförsäljning i det läget. Eftersom bostadsrättsföreningar drivs av en styrelse med de boende i föreningen kan juridisk vägledning behövas för att ärendet ska gå till på rätt sätt.

Rådigheten över tillgångarna

En företagare, eller en privatperson, kan försättas i konkurs på olika sätt. En företagare som fått för stora skulder kan till exempel vända sig självmant till tingsrätten i sin kommun och ansöka om konkurs. En borgenär kan också ansöka om att sätta gäldenären i konkurs. Detsamma gäller staten. Det är sedan tingsrätten som tar beslutet om huruvida gäldenären ska försättas i konkurs.

När domstolen tagit sitt beslut förlorar gäldenären (företagaren eller privatpersonen med skulder) rådigheten över sina tillgångar. Egendomarna omhändertas av ett så kallat konkursbo och domstolen utser en konkursförvaltare som tar ansvar över konkursboet tills konkursen är klar. Konkursförvaltaren är i regel en advokat med gedigen kunskap om hur en konkurs ska förvaltas.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.16 Oct 2018