Vad gör en konkursförvaltare?

När ett företag hamnar på obestånd kan det försättas i konkurs. Då kommer företaget bli tilldelat en konkursförvaltare. Frågan som ska besvara här är, vad gör en konkursförvaltare?

Det här innebär en konkurs

Vi måste börja med att ställa oss frågan vad en konkurs är för något. Om ett företag har svårt att betala sina fakturor kan borgenärerna, de som företaget är skyldig pengar, ställa olika krav för att få betalt.

Inkasso och Kronofogden

Det första steget brukar vara att ta hjälp av ett inkassoföretag eller driva skulden med inkassokrav. Det innebär att man kräver betalt, både att fakturan ska betalas och att påminnelseavgifter och dröjsmålsräntan ska bli betald. Får man inte sin faktura betald då kan man vända sig till kronofogden för hjälp.

Skillnad på obetald faktura och obestånd

Om ett företag vägrar betala din faktura eller dröjer med att betala men trots det har en god ekonomi så brukar man försöka driva in skulden på ett eller annat sätt. Om företaget däremot verkar ha dålig ekonomi och inte kan betala, även om de vill det, så börjar företaget hamna på obestånd. Det innebär att de har mindre tillgångar än skulder och inte kan betala sina kostnader.

Tingsrätten beslutar

Om du anser att ett företag är på obestånd ska du gå till tingsrätten och begära att försätta företaget i konkurs. Då kommer tingsrätten kalla till förhandling där man får lägga fram bevis för att företaget är konkursmässigt eller att det har en god soliditet. Tingsrätten kan besluta om att försätta företaget i konkurs.

Företagsrekonstruktion

I vissa fall är företaget på obestånd men ser ändå ut att ha en viss chans att hamna på fötterna igen och då kan man begära en företagsrekonstruktion. Det är ett slags förstadium till konkurs där man gör allt som står i ens makt för att få balans i företagets ekonomi igen.

Investerare

I vissa fall brukar genom rekonstruktionen köpa sig tid och under den tiden försöka få ett lån eller få in en investerare. som kan tillföra kapital tills företaget kommer igång igen och kan börja betala av sina skulder.

Så får man en konkursförvaltare

Om tingsrätten beslutar om konkurs kommer man också att tilldela företaget en konkursförvaltare. Det finns ett antal personer knutna till varje tingsrätt som är lämpliga konkursförvaltare som därmed kan bli tilldelade att hantera ett visst företags obestånd.

Vem arbetar som konkursförvaltare?

Konkursförvaltare är jurister som har erfarenhet av att hantera företag med dålig ekonomi. De behöver goda kunskaper i aktiebolagslagen och hur den tillämpas eftersom det är förvaltarens uppgift att prioriterade bland borgenärerna.

Vad är konkursförvaltarens uppgifter?

Den som blir företagets konkursförvaltare kommer först och främst att sätta sig in i företagets ekonomiska situation, dess resultat och balansräkning. Som förvaltare måste man få ett grepp om vilka tillgångar företaget har.

Likvida och illikvida tillgångar

De likvida tillgångarna används direkt för att betala av skulder till prioriterade borgenärer. Illikvida tillgångar försöker förvaltaren ofta sälja eller på annat sätt avyttra för att frigöra kapital och därmed lösa ytterligare skulder för bolaget.

Pantsatta tillgångar

Ett företag kan ha tillgångar, pengar i kapitalförsäkringar eller fastigheter som exempel, som är pantsatta som säkerhet för en viss skuld. En kapitalförsäkring kan vara pantsatt som säkerhet för en pensionsutfästelse till en chef eller nyckelperson i företaget. En fastighets kan vara pantsatt som säkerhet för ett fastighetslån.

Konkursförvaltaren genomlyser tillgångarna

Som konkursförvaltare behöver man granska dessa pantsatta tillgångar och bedöma om de är pantsatta på skälig grund eller inte. Om det är en rimlig pantsättning ska dessa tillgångar reglera skulderna de står som säkerhet för. Finns det övervärde i tillgångarna ska detta användas för att kompensera borgenärer enligt gängse turordning.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.10 Mar 2020