Vad händer med immateriella tillgångar vid en konkurs?

Om ett företag drabbas av insolvens och tvingas ansöka om konkurs som en följd av att man inte längre kan betala sina skulder och räkningar så är konkurs ibland den enda utvägen. Man skickar som ägare in en ansökan om konkurs till Tingsrätten som beslutar i ärendet och utser en konkursförvaltare. En annan väg är att exempelvis en borgenär eller en anställd ansöker om konkurs som en följd av utebliven betalning eller utebliven lön.

"Alla kan ta reda på hur mycket en stol, ett bord eller en firmabil är värd. Fysiska saker har alltid ett tydligt värde; något som underlättar vid en konkurs och vid upprättandet av ett konkursbo. Vad gäller immateriella tillgångar så är det svårare - hur mycket är exempelvis en logotyp värd egentligen och: vem äger egentligen licensen?"

Det som sker är att konkursboet (gäldenärens egendom) utreds och där förvaltaren sammanställer en förteckning över samlade tillgångar och skulder. Tillgångar som kan omfatta kontorsutrustning, datorer, möbler, bilar och alla andra fysiska saker. Men, det kan även omfatta immateriella tillgångar - något som ofta spelar en undanskymd roll. Vad hände med immateriella tillgångar vid en konkurs?

Immateriella tillgångar kan ha högt värde

Först och främst: med immateriella tillgångar menas saker som licenser, patent, varumärken. företagsnamn, logotyper, kundregister, forskningsresultat, viktigt typ av kännedom om specifika delar av en marknad, mönsterrätter och exempelvis good-will som företaget samlat på sig. Värden som inte ska underskattas. En sanning som numera är mer vedertagen än förr.

Företaget Apples varumärke värderas, som exempel på detta, till 185 miljarder dollar. Det behöver dock inte handla om just det extrema exemplet: även mindre företag i mindre orter kan ha skaffat sig en unik ställning under flera år. Detsamma gäller mindre företag som exempelvis arbetat inom tech-branschen och jobbat fram olika unika system inom den egna sfären - ointressant möjligen för den stora massan; men synnerligen intressant för andra företag inom samma område.

Världen är mer global och det gör att de immateriella tillgångarna ofta är avsevärt mer värdefulla än vad man kanske tror. Det visar sig tyvärr ofta vid en konkurs då en konkursförvaltare lätt kan förbise detta. Och: för en förvärvare av ett konkursbo så kan det vara en ännu svårare fråga. Detta genom att man, på ren svenska, kan köpa grisen i säcken.

Immateriella tillgångar och rättigheter i flera led

Det kan vara så att gäldenärens olika patent och licenser redan är pantsatta och fungerat som en säkerhet. Det är naturligtvis försvårande. Detsamma gäller om exempelvis en licens slutits tillsammans med andra företag eller om den överlåtits. Vem har i så fall rätt till licensen i fråga.

Finns det inga tydliga avtal - något som faktiskt inte är ovanligt - så kan således ett konkursbo vara värdelöst - sett till att man trott sig att de immateriella tillgångarna och rättigheterna varit inkluderade.

Immateriella tillgångar kan överlåtas

Sammanfattningsvis: Huvudregeln är att all egendom som tillhör konkursgäldenären och är sådan att den ska kunna utmätas också ska ingå i konkursboet. Immateriella tillgångar kan vara svåra att sätta ett värde på och det kan vara väldigt svårt att reda ut vem som äger vilka rättigheter.

För ett företag som närmar sig konkurs så kan det innebära att man överlåter exempelvis vissa licenser innan ansökan skickas in och därmed skyddar dessa från att ingå i konkursboet.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.1 Oct 2018