Konkurstillsyn - Så att allt går rätt till

Då man som företagare drabbas av insolvens så finns det några utvägar. Dels så kan man försöka låna externa medel och använda egendom som säkerhet för dessa lån eller om detta inte går, försätta bolaget i konkurs. Det senare innebär att man inser att företaget i fråga inte kommer att gå att rädda och att man därigenom lämnar in en ansökan till tingsrätten om en konkurs.

"Man kan som borgenär hamna i en situation där man inte får sina pengar tillbaka vid en konkurs. Det kan skapa misstankar mot konkursförvaltaren där man tror att denne prioriterat andra borgenärer. Det är därför som Konkurstillsyn finns och som granskar både konkursförvaltare och enskilda konkurser."

Ett misslyckande - men ingen katastrof. I många fall är det bättre att ansöka om konkurs på ett tidigt stadie då man då också har bättre möjligheter att, fullt ut, göra rätt för sig gentemot sina borgenärer.

Konkurstillsyn granskar konkursförvaltare och enskilda konkurser

Tingsrätten utser en konkursförvaltare och det är denne som sammanställer företagets alla tillgångar och skulder i ett konkursbo. Det är också konkursförvaltaren som ser till borgenärerna får betalt och i vilken ordning detta ska ske. Det är förvaltarens uppgift att, i den mån det är möjligt, se till att alla borgenärer får tillbaka sina pengar.

Kan man då som borgenär lita på detta; kan man inte hamna i en situation där jäv uppstår och där en konkursförvaltare favoriserar vissa andra borgenärer? Det är naturligtvis en möjlighet, men den begränsas dock av konkurstillsyn.

Konkurstillsyn - Tillsynen, som organet inom Kronofogden kallas - ser till att konkursen sker på ett ändamålsenligt sätt och i överensstämmelse med konkurslagen samt andra författningar. En annan viktig uppgift för konkurstillsyn är att se till att avvecklingen av konkursen inte fördröjs i onödan.

Konkurstillsyn och statlig inkomstgaranti

Vid så kallade gränsöverskridande konkurser så är det Konkurstillsyn som beslutar om statlig lönegaranti. Man företräder även staten vid förhandlingar om statlig lönegaranti. Samtidigt så har man också tillsyn över statlig lönegaranti i samband med olika företagsrekonstruktioner.

Läs mer

Vad händer med immateriella tillgångar vid en konkurs?

 

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.8 Oct 2018